Ogólnopolska baza prawników zawodowych i aplikantów
Biuletyn zleceń

Znajdujesz się na: Strona główna Regulamin

Regulamin

Regulamin portalu Nasz-Prawnik.pl
 

I. Definicje użyte w Regulaminie


1. Serwis – portal internetowy Nasz-Prawnik.pl –znajdujący się pod adresem http:/nasz-prawnik.pl i  stanowiący własność Usługodawcy.
2. Usługodawca – „ADSUM POLSKA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Langiewicza 11/u1, 70-263 Szczecin, NIP 852-259-52-03, REGON: 321150120, KRS 0000399506 , właściciel Serwisu.
3.  Użytkownik Zarejestrowany –  prawnik zawodowy zarejestrowany  w serwisie Nasz-Prawnik.pl.
4. Prawnik zawodowy -  adwokat, radca prawny, aplikant radcowski, aplikant adwokacki, prawnik zagraniczny spełniający ustawowe wymogi prowadzenia działalności jako adwokat albo  radca prawny na terytorium RP.
5.  Użytkownik Niezarejestrowany – osoba nie posiadająca profilu w serwisie Nasz-Prawnik.pl i  korzystająca z bezpłatnych usług serwisu.
6. Strony – Usługodawca i Użytkownik Zarejestrowany.
7. Użytkownicy – Użytkownik Zarejestrowany i Użytkownik Niezarejestrowany.
 

II. Postanowienia ogólne


1.  Zasady korzystania z serwisu Nasz-Prawnik.pl określa Regulamin.
2.  Zawartość Serwisu stanowi własność Usługodawcy.
3.  Miejscem świadczenia Usług jest siedziba Usługodawcy.
4.  Użytkownik Zarejestrowany zobowiązany jest do podania prawdziwych danych podczas Rejestracji. Deklaracja zapoznania się z treścią Regulaminu stanowi potwierdzenie prawdziwości danych.
5.  Użytkownicy  zobowiązani są do korzystania z serwisu w sposób nienaruszający praw osób trzecich, ustalonych zwyczajów ani przepisów prawa.
6. Usługodawca zapewnia Użytkownikom dostęp do własnych danych oraz umożliwia ich poprawianie i uzupełnianie.
7. Usługodawca nie udostępnia danych osobom trzecim bez zgody Użytkownika, chyba że zażąda tego uprawniony organ państwowy na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
8.  Użytkownik wyraża zgodę na blokowanie, zmianę, lub usuwanie przez Usługodawcę zamieszczonych przez niego w Serwisie treści niezgodnych z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, bądź mogącymi wprowadzić w błąd innych Użytkowników.
9. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowych przerw w funkcjonowaniu Serwisu z powodu okoliczności niezależnych od usługodawcy oraz na czas przerw technicznych spowodowanych w szczególności koniecznością wprowadzenia zmian, archiwizacją danych i innymi niezbędnymi czynnościami.
10. Administratorem danych osobowych jest Radosław Paluch, adres dla korespondencji ul. Langiewicza 11/u1, 71-263 Szczecin
11. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności (której tekst został umieszczony w Serwisie) oraz zgodnie z przepisami prawa. Usługodawca uwzględnił również wytyczne Głównego Inspektora Danych Osobowych, odnoszące się do wymogów bezpieczeństwa danych osobowych dla serwisów internetowych.

 
III. Zasady Świadczenia usług

 
1. Korzystanie z usług serwisu przez Użytkownika Zarejestrowanego możliwe jest po dokonaniu Rejestracji i zalogowaniu się w serwisie.
2. Rejestracji w serwisie może dokonać wyłącznie osoba będąca prawnikiem zawodowym.
3. Wypełnienie formularza rejestracji polega na podaniu danych Użytkownika, przy czym wypełnienie  pól oznaczonych symbolem „*” jest obligatoryjne.
4. Po zakończeniu procedury Rejestracji na wskazany przez Użytkownika adres e-mailowy przesłana zostanie wiadomość zawierająca potwierdzenie dokonania procesu Rejestracji w Serwisie oraz link aktywujący konto. Od chwili potwierdzenia konto Użytkownika jest aktywne.
5. Dokonanie Rejestracji jest równoznaczne z zawarciem między stronami umowy o świadczenie usług na warunkach opisanych w regulaminie.
6. Poprzez Rejestrację w Serwisie i aktywację Konta Użytkownik:
a)        oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu;
b)       wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz na ich upublicznienie w zakresie danych umieszczanych w profilu;
c)        oświadcza, iż gwarantuje autentyczność danych podanych w formularzu rejestracyjnym;
d)       wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane konto pocztowe komunikatów serwisu, informacji o zmianach Regulaminu, nowych funkcjonalnościach, oraz na przesyłanie za pośrednictwem Serwisu informacji handlowych.
7. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych upublicznionych w utworzonym przez niego Profilu odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w Serwisie. Usługodawca przetwarza dane użytkownika zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności i obowiązującymi przepisami prawa.
8. Poprzez umieszczenie opinii i komentarza Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
9. Usługodawca ma prawo do kontroli prawdziwości danych i informacji podawanych przez Użytkowników Zarejestrowanych.
10. Serwis obsługuje następujące przeglądarki internetowe: Mozilla Firefox od wersji 3.0, Internet Explorer od wersji 7.0, Opera od wersji 10.0, Chrome, Safari.

IV. Rozliczenia

 
1. Użytkownicy Zarejestrowani zwolnieni są na czas nieoznaczony z odpłatności za korzystanie z usług  Serwisu. Zwolnienie nie dotyczy usług, które zostały wymienione w zakładce „Usługi” jako odpłatne.
2. Usługi odpłatne nie są uruchamiane automatycznie. Korzystanie z usług odpłatnych wymaga ich aktywacji i opłacenia.
3. Ceny i warunki świadczenia usług odpłatnych zawarte są w zakładce „Usługi”, widocznej dla Użytkowników Zarejestrowanych, zalogowanych w Serwisie. Oferta przedstawiona w zakładce „Usługi” stanowi integralną część regulaminu.
4. Płatności za usługi dokonuje się poprzez serwis rozliczeniowy, bądź przelewem na konto Usługodawcy.
5. Wybór opcji płatności za pomocą serwisu internetowego powoduje przekierowanie Użytkownika na stronę serwisu realizującego płatności.
6.  Po dokonaniu płatności za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego usługa jest aktywowana automatycznie.
7. Usługa opłacona przelewem uruchamiana jest przez administratora po zaksięgowaniu wpłaty.
8. Usługodawca ma prawo do dokonywania zmian opłat za usługi. Informacje o dokonanych zmianach cen usług Usługodawca obowiązany jest umieszczać w zakładce „Usługi”. Nowe ceny obowiązują od kolejnego okresu rozliczeniowego.
9. Użytkownik Zarejestrowany  jest zobowiązany do podania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.
10. Użytkownik Zarejestrowany wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu i przesłanie jej drogą elektroniczną.
11.  Ceny usług w serwisie są cenami netto. Do kwot tych należy doliczyć podatek VAT.


V. Funkcjonalności Serwisu


1.  Użytkownik Zarejestrowany ma możliwość korzystania z usług dostępnych w serwisie, w szczególności:
a) posiadania własnego profilu z subdomeną (adresem internetowym), umieszczoną w wyszukiwarce prawników;
b) umieszczania informacji o sobie, swoich zawodowych osiągnięciach, specjalizacjach i dodatkowych umiejętnościach;
c) umieszczania zdjęć, skanów dokumentów;
d)  prowadzenia bloga;
e)  korzystania z biuletynu zleceń;
f)  powiązania profilu z portalami społecznościowymi takimi jak facebook.com, nasza-klasa.pl, twitter.com ;
g) udzielania odpowiedzi na zapytania, komentarze i opinie.
2. Użytkownik Niezarejestrowany ma możliwość korzystania z usług dostępnych w serwisie, a w szczególności z:
a) korzystania z wyszukiwarki prawników;
b) dodawania zleceń do biuletynu zleceń;
c) dodawania opinii i komentarzy ;
d)  kontaktu z prawnikiem za pośrednictwem bramki kontaktowej.

 
VI. Zasady dodawania opinii i komentarzy


1. Prawo do dodawania opinii i komentarzy przysługuje każdemu Użytkownikowi.
2. Każdy Użytkownik Zarejestrowany ma prawo repliki do opinii i komentarzy.
3. Opinie i komentarze powinny być rzetelne, co oznacza że powinny uczciwie przedstawiać stan rzeczy. Wydarzenia opisywane w opiniach i komentarzach  powinny w wynikać z wiedzy pochodzącej z osobistych doświadczeń Użytkownika.
4.  Opinie i komentarze nie mogą naruszać prawa, zasad współżycia społecznego ani ustalonych zwyczajów. Opiniujący ma prawo do umieszczenia opinii krytycznej, która nie będzie naruszała prawa, zasad współżycia społecznego i ustalonych zwyczajów i w sposób rzetelny przedstawiać będzie wydarzenia.
5. Opinie dotyczyć mogą wyłącznie działalności zawodowej Użytkownika Zarejestrowanego.
6. Określone zdarzenie czy ocena powinny być przedstawione w tekście jednej opinii.
7. Usługodawca ma prawo do modyfikacji i usuwania opinii i komentarzy naruszających prawo, zasady współżycia społecznego lub ustalone zwyczaje.
8. Wyłączną odpowiedzialność za treść umieszczanej opinii i komentarza ponosi Użytkownik.

 
VII. Zasady rozwiązywania umowy o świadczenie usług i wprowadzania zmian w Regulaminie

 
1. Usługodawca ma prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług bez wypowiedzenia oraz do zablokowania konta Użytkownika  z powodu:
a) naruszenia przez Użytkownika regulaminu, przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub ustalonych zwyczajów;
b) nieuiszczenia należności za usługę.
2. Użytkownik jest powiadamiany o terminach płatności, rozwiązaniu umowy o świadczenie usług oraz o zablokowaniu konta za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie bądź pisemnie na wskazany przez Użytkownika adres.
3. Bez względu na przyczynę rozwiązania umowy, bądź zablokowania konta, dokonane płatności nie są zwracane.
4.  Usługodawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w treści Regulaminu. Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia zmiany w treści Regulaminu.


VIII. Usunięcie konta Użytkownika


1. Konto może zostać usunięte przez Usługodawcę lub Użytkownika.
2.  Użytkownik w każdym momencie może usunąć posiadane konto poprzez opcję dostępną w panelu administracyjnym.
3.  Usunięcie konta powoduje utratę wszelkich informacji, wpisów i innych danych wprowadzonych przez Użytkownika.


IX. Odpowiedzialność Usługodawcy

 
1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane w Serwisie, ani za działania Użytkowników serwisu.
2. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za naruszenie prawa albo szkodę wywołaną działaniem Serwisu, ani za naruszenie prawa albo szkodę wywołaną działaniem jego Użytkowników lub osób trzecich.
3. Usługodawca nie odpowiada za rzetelność danych umieszczanych w Serwisie przez Użytkowników.
4. Usługodawca dołoży starań aby Serwis działał w sposób profesjonalny, niemniej nie ponosi on odpowiedzialności za nieprawidłowości w działaniu serwisu i przerwy w jego funkcjonowaniu.

 
X. Procedura reklamacyjna


1. Reklamacje, zastrzeżenia, uwagi oraz zgłoszenia dokonanych naruszeń można zgłaszać w formie pisemnej, bądź w formie mailowej.
2. Wszelkie zgłoszenia i zastrzeżenia oraz wnioski, a także reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Usługodawcę rozpatrywane są niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 21 dni od dnia doręczenia reklamacji.


XI. Postanowienia końcowe

 
1. Wszelkie spory z Usługodawcą rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Usługodawcy.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
3. Regulamin wchodzi w życie od dnia jego opublikowania na stronie Serwisu.

Wykonanie: Propage.pl