Ogólnopolska baza prawników zawodowych i aplikantów
Biuletyn zleceń

Znajdujesz się na: Strona główna Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Polityka Ochrony Prywatności portalu Nasz-Prawnik.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Radosław Paluch, adres: ul. Langiewicza 11/u1,   70-263 Szczecin. Telefon kontaktowy z Administratorem danych to (91)4314047.

Administrator przetwarza dane Użytkowników Portalu w zakresie, w jakim jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Portalu.

Zakres przetwarzanych danych różni się w zależności od rodzajów działań podejmowanych przez Użytkowników.

Dane gromadzone przez Administratora dzielą się na dane upubliczniane i dane ujawniane wyłącznie wobec Administratora.

Użytkownicy samodzielnie decydują, które dane będą udostępniane publicznie.

Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu wykonywania usługi oraz w celu zapewnienia kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a Portalem.

Użytkownik wprowadzając jakiekolwiek dane do Serwisu wyraża zgodę na ich przetwarzanie w zakresie określonym w Regulaminie oraz w niniejszym dokumencie.

Adres e-mail oraz dane upublicznione przez Użytkowników Zarejestrowanych (ujawnionych na profilu prawnika) posłużyć mogą Usługodawcy do przesyłania informacji handlowych.

 

Użytkownicy Zarejestrowani wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji handlowych. Wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych odbywa się poprzez rezygnację z usługi i likwidację profilu.

 

Serwis ma prawo gromadzić informacje o lokalizacji i preferencjach Użytkowników Zarejestrowanych. Dane te mogą posłużyć do administrowania Serwisem i dostosowania go do preferencji i potrzeb Użytkownika Zarejestrowanego.

 

Użytkownik Zrejestrowany samodzielnie decyduje, które informacje będą upublicznione. Każdemu Użytkownikowi przysługuje przewidziane przepisami prawa uprawnienie do zmieniania, uzupełniania i prostowania danych osobowych.

 

Serwis Nasz-Prawnik.pl daje możliwość publikowania danych o prawnikach oraz o opiniach na ich temat. Dane udostępnione przez prawników oraz opinie Użytkowników na ich temat są indeksowane.

 

Każdy Użytkownik ma prawo żądania wstrzymania bądź zaniechania przetwarzania danych osobowych w sytuacji, kiedy podane dane są fałszywe, nierzetelne lub błędne. Na tej samej zasadzie Użytkownik ma uprawnienie do wniesienia sprzeciwu dotyczącego  przetwarzania danych osobowych.

Każdy Użytkownik ma możliwość zmiany danych osobowych. Z wnioskiem w tej sprawie Użytkownik występuje w formie pisemnej skierowanym na adres Administratora danych. Usługodawca zastrzega sobie jednak prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeśli będzie to niezbędne do  realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego przepisy prawa.

 

Serwis dołożył szczególnych starań to tego,  aby dostosować procedury i wymogi przepisów prawa dotyczące kwestii technicznych do wytycznych Generalnego Inspektora Danych Osobowych odnoszących się do bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych przez serwisy internetowe. W szczególności zastosowano narzędzia i zabezpieczenia wskazane w opisanych wyżej wytycznych.

W celu realizacji funkcji oraz opisanych wyżej działań Serwis posługuje się między innymi następującymi środkami technicznymi:

- gromadzi informacje zawarte w logach (takie jak np. adres IP);

- korzysta z plików Cookies (plików zawierających nazwę domeny, z której pochodzą – pliki te służą do dostosowania Portalu do indywidualnych preferencji Użytkownika).

Każdy z Użytkowników ma prawo do wyłączenia w swojej przeglądarce obsługi plików Cookies. Wyłączenie obsługi plików Cookies może jednak uniemożliwić korzystanie z różnych funkcji Portalu.

Dane gromadzone za pomocą logów i plików Cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu usprawnienia pracy Portalu oraz w celach statystycznych, są całkowicie bezpieczne dla komputerów Użytkowników i nie będą przekazywane osobom trzecim.


Administrator danych osobowych oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Administrator danych  przetwarza dane osobowe Użytkowników Zarejestrowanych i Użytkowników Niezarejestrowanych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

Udostępnione przez Użytkowników dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie internetowych, a za ich zgodą mogą być przetwarzane w celach statystycznych i marketingowych.

Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie administratorzy, posiadający specjalne upoważnienia.

 

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych

 

Poczta elektroniczna kierowana do serwisu Nasz-Prawnik.pl jest archiwizowana i może w niektórych przypadkach być wykorzystana dla celów dowodowych.

Serwis Nasz-Prawnik.pl nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze zamieszczane na portalu Nasz-Prawnik.pl.

Serwis Nasz-Prawnik.pl  zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim Użytkownikom Zarejestrowanym listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach dotyczących Portalu.  Serwis Nasz-Prawnik.pl może wysyłać listy elektroniczne o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej, o ile Użytkownik Zarejestrowany wyraził na to zgodę.

 

Wykonanie: Propage.pl